Política de privacitat

Política de protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades personals és QUIMSER, S.A., domiciliada a c/ Lleida 39, 08711 Òdena (Barcelona), CIF A-08.887.432, telèfon +34 938 032 688 i correu electrònic [email protected]

Finalitat del tractament de dades personals

Les dades obtingudes seran utilitzades pel compliment de les finalitats següents: establir una relació d’usuaris de la web inscrits, gestionar i mantenir la relació i el contacte comercial, realitzar estadístiques i segmentació i l’enviament de novetats, publicacions i comunicacions comercials referents als nostres productes i a la nostra activitat.

Termini de conservació de les teves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial, no es sol·liciti la seva supressió, així com pel temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació per al tractament de les teves dades

El lliure consentiment, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

En el supòsit d’existència de relació comercial, la satisfacció d’interessos legítims.

Destinataris de les dades personals

Les teves dades personals podran ser comunicades als proveïdors que intervenen en l’oferta i prestació dels nostres serveis, com per exemple proveïdors, hosting o missatgeria, amb l’exclusiva finalitat de la correcte consecució del servei sol·licitat. Quimser, S.A. ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Quimser, S.A. amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb l’establert a la legislació vigent.

Les teves dades també podran ser comunicades a les autoritats competents en cas que existeixi una obligació legal.

Drets i com exercir-los

Podràs exercir gratuïtament els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, així com el dret a la portabilitat de les teves dades.

Accés: dret a accedir a les teves dades i a obtenir confirmació sobre si Quimser, S.A. està tractant les teves dades personals.

Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.

Oposició: dret a oposar-te al tractament de les teves dades; Quimser, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació: en determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades.

Portabilitat: dret a la portabilitat de les teves dades personals en els termes de l’article 20 del RGPD.

Pots exercir aquests drets a través dels enllaços habilitats que trobaràs en els nostres correus electrònics i comunicacions de Quimser, S.A., contactant amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] o a l’adreça c/ Lleida 39, 08711 Òdena.

Per facilitar l’exercici dels teus drets caldrà que indiquis nom i cognoms i acompanyis la teva sol·licitud amb el DNI o document equivalent que acrediti la teva identitat.

Per últim, per qualsevol reclamació derivada del tractament de dades personals, l’interessat pot dirigir-se a l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.