El tintat del cuir comprèn el conjunt d’operacions que tenen com a objectiu conferir a la pell adobada una coloració determinada, sigui superficial, parcial o totalment travessada.

Per realitzar una bona tintura cal tenir en compte els següents aspectes:
– Les propietats intrínseques del cuir que es vulgui tenyir, sobretot el seu comportament en els diversos mètodes de tintura i amb els colorants que es fan servir en cada cas.
– Les propietats que ha de tenir la tintura realitzada (grau de penetració, solideses, etc.)
– Les lleis de la llum i el color, efecte de llum reflectida pels cossos tenyits i tons que s’obtenen barrejant els colors fonamentals.
– Les propietats dels colorants: to, intensitat, afinitat cap a la pell, poder de penetració i grau de fixació.

Els colorants són substàncies orgàniques solubles en medi àcid, neutre o bàsic, que posseeixen una estructura molecular no saturada, és a dir, electrònicament inestable. Dins dels colorants poden distingir dos grups: els responsables de l’absorció de la llum, anomenats cromòfors i els auxocroms, capaços de fixar la molècula de colorant a la pell i fins i tot intensificar el paper dels cromòfors.

SERADYE és la nostra gamma completa de colorants àcids de tintura en bombo. Es tracta d’aniònics de pes molecular baix que contenen grups àcids forts. En general tenen bona penetració. Aquesta depèn de la mida de partícula, del pes molecular del colorant, de la solubilitat i del grau de sulfonació. La seva solubilitat augmenta amb la presència de grups hidròfils, principalment els sulfònics, hidroxílicos i imínics. Reaccionen principalment per enllaç salí (molta influència del pH).

Els factors que poden influir en la tintura són:
– La duresa de l’aigua. Amb la presència de calci, ferro o magnesi hi pot haver precipitacions, fixant-se el colorant pel costat de la carn.
– La temperatura. Si aquesta és alta, afavoreix l’afinitat perquè augmenta la velocitat de reacció, obtenint tintures més intenses i superficials. Amb temperatures baixes, les tintures són més clares i penetrades.
– A major volum de bany, menor penetració.
– Com més temps de rodatge, major penetració.
– A més efecte mecànic, major penetració.
– El pH afavoreix la penetració o la fixació dels colorants
– Els auxiliars o dispersants de color com el SERTAN ND o SERTAN NP milloren la igualació i penetració de la tintura.