SEROIL FO és un engreixant per a tota classe de pells, especialment per als cuirs tous destinats a la confecció, als quals confereix una gran suavitat. Es pot utilitzar sol o amb qualsevol altre tipus de grasses aniòniques. També amb hidrofugants, quan es vulguin unes característiques específiques.

Propietats

Els cuirs engreixats amb SEROIL FO ofereixen una excel·lent suavitat i un lleuger tacte apelfat.

SEROIL FO té molt bona penetració i una forta fixació a les fibres del cuir.

És un producte estable als electròlits, excepte als ions de calci en concentracions normals.

No és estable als cations polivalents com ara crom, alumini o zirconi.