El 2010 vam iniciar el procés de registre al REACH d’un polímer engreixant en base parafina de cadena llarga (superior a 18C).En l’actualitat hem multiplicat la producció d’aquests productes a causa de la forta demanda dels consumidors finals per evitar les parafines de cadena mitjana (C14-C17).

SEROIL SOF i SEROIL SPN estan especialment indicat per a pells clares, pells toves, articles wet-white i adobament vegetal. En tots ells s’obtenen resultats excel·lents.

SEROIL SOF :Producte al 45% de matèria activa
SEROIL SPN :Producte al 60% de matèria activa

Recomanem als nostres clients que evitin l’ús de productes que contenen parafines de cadena curta i que substitueixin gradualment els que contenen parafines de cadena mitjana amb productes de cadena llarga. Es tracta d’un procés per reduir riscos, alhora que obtindran un producte notablement millorat.

SEROIL SOF