Durant els anys 2018-2019 va començar una preocupació creixent al mercat d’adobament de cuir Wet-White lliure de Crom, i ens vàrem començar a plantejar seriosament les alternatives que podríem oferir a l’adobament amb Crom.

El 2019 vam començar la recerca d’una alternativa als adobaments actuals. Després d’investigar els possibles productes alternatius i de diversos estudis teòrics i desenvolupaments pràctics, a principis del 2020 ja teníem desenvolupat el SERTAN WT com a alternativa ecològica per l’adobament de cuir.

Vam fer diferents assajos de biodegradabilitat per comparar els adobaments amb crom, extracte vegetal i el nou producte SERTAN WT. Aquests tests ens permeteren treure conclusions determinants: estàvem treballant amb un producte que proporcionava un cuir biodegradable i compostable.

Per entendre millor els dos conceptes, cal dir que un material és biodegradable quan pot descompondr’s en un temps raonable en altres elements químics, per l’acció d’agents biològics com els bacteris o enzims provinents dels fongs, plantes o animals, juntament amb altres factors físics com la temperatura i la humitat, condicions ambientals que es donen a la naturalesa i transformen aquestes substàncies en diòxid de carboni, aigua i altres components químics.

En canvi, considerem un material compostable quan després de ser biodegradat, els productes de biodegradació no són perjudicials al medi i es poden integrar en el medi natural sense alterar les seves condicions, i per tant els productes de biodegradació són inòculs o actuen com a nutrients pel medi natural.

A la naturalesa, aquesta transformació és constant i genera l’humus (terra de color fosc amb una olor característica que nosaltres associem amb el bosc). Aquestes transformacions naturals són essencials pel correcte manteniment de l’ecosistema (cicle de vida)

El temps que un material tarda a ser biodegradat i compostat (integrat per la natura (cicle de vida) depèn, entre altres factors, dels organismes vius que participen en el procés, la temperatura i la humitat. Segons la norma EN 13432 del Comitè Europeu de Normalització (CEN), un material és considerat compostable si compleix els criteris de:

  • Degradació del 90% de la seva massa total en un temps màxim de 6 mesos.
  • Estar completament fragmentat en partícules d’una mida inferior a 2mmx2mm després de 12 setmanes.
  • Ecotoxicitat de l’humus i complir amb els estàndards de material compostable.
  • No contenir metalls pesants.

Podem afirmar que un material biodegradable no sempre és compostable però un material compostable és sempre biodegradable.

Segons els assaigs fets al laboratori de QUIMSER i a les anàlisis de INESCOP (ISO 20136:2020 – DETERMINATION OF DEGRADABILITY BY MICRO-ORGANISMS), podem afirmar que el cuir adobat amb el procés SERTAN WT és biodegradable i compostable en un 91% en 28 dies.

En contraposició, els resultats del wet blue adobat al Crom ens dona com a resultat una biodegradació del 0,5% i que un crust adobat amb extractes vegetals (Ref. EA-R-20099), un valor de biodegradabilitat del 9-10%.

Alhora que hem desenvolupat el SERTAN WT, el laboratori de Quimser ha estat treballant en el desenvolupament d’una gamma de productes de re-adobament i engreixos respectuosos amb el medi ambient i que proporcionin un cuir biodegradable, compostable i eco-tòxic.

Al I+D+R d’aquests productes també s’han tingut en compte altres requeriments i regulacions de present i de futur com:

Els nous productes ECO són lliures de formaldehid, metalls pesants, productes derivats del petroli i d’origen 100% natural. Alguns d’aquests productes que destaquen són:

Alguns d’aquests productes són SERTAN ND, SERTAN VGI, SERTAN RD, SERTAN DX, SERTAN RN-S, SERTAN RN-V , tots ells d’origen natural, 100% ecològics, lliures de productes restringits, com formaldehid, bis-fenols i lliures de productes derivats del petroli o tòxics (fenols, naftalè… oferint les mateixes característiques que els productes que tots coneixem del mercat.

Per tal de treballar en la protecció dels oceans, com indica els ODS (Objective Development Sustaible) publicats per l’ONU, Quimser ha desenvolupat el SEROIL NVS i el SEROIL NVP que són olis que son 100% d’origen vegetal, sense olis de peix i olis minerals derivats del petroli.

Juntament amb INESCOP hem determinat que els articles treballats amb aquesta gamma de productes de re-adobament i engreixos, obtenim valors de biodegradació del 50-70% del cuir en 28 dies (Ref. EA-R-20143 i Ref. EA-R-20144).

Des de Quimser, esperem que aquests adobaments vagin en increment, ja que quan els articles de cuir produïts amb aquests productes acabin la seva vida útil, passaran a integrar-se al medi sense generar l’impacte que estan causant actualment. La pell de l’animal és natural i un cop la transformem en cuir, hauria de seguir sent natural, biodegradable i compostable.

Salvador Esquerra Resa
CEO de Quimser