Política corporativa de qualitat i medi ambient

QUIMSER, S.A. és una empresa que es dedica al disseny, fabricació i comercialització de productes químics per a la indústria del cuir. Des de la seva creació, ha mantingut un compromís constant per oferir un alt nivell de qualitat als seus clients, per tal que els productes que comercialitza s’ajustin al seus requisits i expectatives. 

Els principals objectius que persegueix la companyia són la satisfacció i compliment dels requeriments i necessitats dels seus clients amb respecte i protecció del medi ambient i la sostenibilitat, definint així la seva Política.

En aquest sentit, QUIMSER, S.A., seguint la seva Política assumeix els següents compromisos:

 

  • Assolir la total satisfacció dels seus clients, oferint sempre els productes sol·licitats de manera que s’adaptin plenament a les seves especificacions.

 

  • Complir tots els requeriments legals, de client o d’organització, que afecten l’àmbit de QUIMSER, S.A.

 

  • Protegir el medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació, el respecte al valor dels recursos naturals i l’entorn.

 

  • Establir mesures específiques per a prevenir riscos per al medi ambient i, en aquells casos en els que no sigui possible, reduir aquests riscos a un nivell raonable, avaluar i considerar els possibles impactes derivats dels seus serveis sobre les persones i el medi ambient en totes les etapes dels seus processos.

 

  • Integrar el procés de millora contínua en la Gestió de la Qualitat com a principi fonamental d’actuació, recopilant i analitzant les dades que permetin identificar les àrees de millora en l’àmbit de la companyia.

 

  • Establir anualment objectius quantificables i coherents amb els propòsits de la companyia. Alhora, aplicar mètodes de control per a  poder avaluar l’evolució i grau de compliment dels objectius establerts.

 

  • Formar i qualificar els empleats de la organització per a que siguin conscients de la seva responsabilitat dins del Sistema de Gestió, orientar les seves actuacions cap a la consecució de les expectatives de les parts interessades i adoptar la present Política corporativa.

 

Aquesta Política constitueix la base del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi ambient actualment implantat a QUIMSER, S.A., i està disponible a les parts interessades amb objecte de transmetre la importància de la consecució dels objectius fixats i de millorar la Qualitat dels productes i serveis de la companyia, així com la protecció del medi ambient.

La Direcció.