Política corporativa de qualitat i medi ambient

QUIMSER, S.A. som una empresa especialitzada en el disseny, la fabricació i la comercialització de productes químics destinats a la indústria del cuir. Des de la seva creació, mantenim un ferm compromís oferint productes de la màxima qualitat, assegurant que aquests s’adeqüin a les necessitats i expectatives dels nostres clients.

Els objectius primordials de la nostra empresa se centren a satisfer plenament les demandes i necessitats dels nostres clients, tot mantenint el màxim respecte i compromís amb la preservació del medi ambient i la sostenibilitat. Aquests objectius defineixen la nostra Política.

En aquest sentit, QUIMSER, S.A., assumin els següents compromisos:

 

  • Assolir la total satisfacció dels nostres clients, oferint sempre els productes sol·licitats de manera que s’adaptin plenament a les seves especificacions.

 

  • Complir amb tots els requisits legals, de client o d’organització, que afectin l’àmbit de QUIMSER, S.A.

 

  • Protegir el medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació, el respecte al valor dels recursos naturals i de l’entorn.

 

  • Establir mesures específiques per prevenir riscos per al medi ambient i, en els casos en què no sigui possible, reduir aquests riscos a un nivell raonable, avaluar i considerar els possibles impactes derivats dels nostres serveis sobre les persones i el medi ambient en totes les fases del procés.

 

  • Integrar el procés de millora contínua en la Gestió de la Qualitat com a principi fonamental d’actuació, recopilant i analitzant les dades que permetin identificar les àrees de millora en l’àmbit de la companyia.

 

  • Establir anualment objectius quantificables i coherents amb els propòsits de la companyia. Alhora, aplicar mètodes de control per a  poder avaluar l’evolució i el grau de compliment dels objectius establerts.

 

  • Formar i qualificar els empleats de l’organització per tal que siguin conscients de la seva responsabilitat dins del Sistema de Gestió, orientar les seves actuacions cap a la consecució de les expectatives de les parts interessades i adoptar la present Política corporativa.

 

Aquesta Política constitueix la base del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi ambient actualment implantat a QUIMSER, S.A., i està disponible a les parts interessades per tal de transmetre la importància de la consecució dels objectius fixats i de millorar la Qualitat dels productes i serveis de la companyia, així com la protecció del medi ambient.

La Direcció.