El canvi climàtic i la transició energètica han suposat la revisió i l’adequació de recursos per adoptar models de desenvolupament més sostenibles i transitar cap a la descarbonització.

Fa temps que a QUIMSER hem assumit aquest repte. Fruit d´una forta conscienciació mediambiental i de l´esforç dedicat en aquest àmbit, hem aconseguit notables millores en els processos productius: D’una banda hem desenvolupat productes més ecològics i, per tant, menys contaminants i, entre altres accions, hem reduït substancialment el consum d´aigua, energia i el volum d´aigües residuals.

En l’àmbit energètic, cal destacar dues millores específiques:

Reducció del consum de gasoil: Utilitzat per escalfar matèries primeres per als processos de fabricació en reactors, hem substituït els productes que requereixen escalfament a cambres o per mantenir el seu estat líquid, per altres que romanen en estat líquid a temperatura ambient. Així mateix, s’ha optimitzat el temps i la temperatura d’escalfament d’aquests productes i dels processos associats. Gràcies a aquestes mesures, hem pogut reduir el consum de gasoil un 40% el 2023 respecte al 2022, i esperem una disminució addicional del 10% el 2024. Aquest avenç no només s’ha traduït en una baixada significativa de l’ús de combustibles fòssils i la consegüent emissió de CO2, sinó també en una substancial rebaixa de la nostra factura energètica.

Eficiència energètica en electricitat: A finals de 2022, vam implementar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a una de les nostres naus. Això ens va permetre assolir un nivell d’autosuficiència del 43% el 2023, en comparació del 39% del 2022. Fins i tot a les instal·lacions que encara no compten amb plaques fotovoltaiques (projecte proper a realitzar) s’ha aconseguit reduir el consum elèctric en un 15 % gràcies a les mesures d‟optimització dels processos productius..